Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

Informacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego/pracownika agenta, który świadczy swoje usługi za pośrednictwem platformy safeto.pl

Agent ubezpieczeniowy:

 1. Eagentsklep.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Aleja Generała Władysława Sikorskiego, nr 19, lok. 109, 10-088 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. Olsztyn w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001014858, NIP: 7393979041, REGON: 524325950, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 11 000 zł, e-mail: lukasz.krawczyk@eagentsklep.pl, dalej eagentsklep.

Pracownik Agenta:

 1. Mirosław Mikłaszewicz z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Jagodowej 41, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG),NIP 7391300080, REGON 510477954, e-mail: biuro@ubezpieczenia-miklaszewicz.pl;
 2. VIVIAMO SP Z O O, ul. Żeromskiego 13A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 0000465782, REGON 081135100, NIP 5993167095, Email: viviamo@viviamo.pl;
 3. „UNILINK” SPÓŁKA AKCYJNA al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, KRS: 0000341057, REGON: 015284773 Email: biuro@unilink.pl
 4. BEZPIECZNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk KRS: 0000549919, NIP: 5833177765, REGON: 361124604 Email: kontakt@bezpieczny.pl Dalej eagentsklep.

Eagentsklep działa jako agent ubezpieczeniowy dla następującego zakładu ubezpieczeń:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Eagentsklep wpisany jest do rejestru agentów pod numerem 11256257/A Rejestr dostępny jest na stronie https://rpu.knf.gov.pl/ eagentsklep wpisany jest do rejestru pracowników agenta pod numerami 11727927/P oraz 11383175/P Rejestr dostępny jest na stronie https://rpu.knf.gov.pl/

Eagentsklep działa jako pracownik agenta dla następującego zakładu ubezpieczeń:

 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group;
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;
 • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;
 • Lloyd’s Insurance Company SA/NV Lloyd’s;
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;
 • UNIQA TU na Życie S.A.;
 • Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 02-675 Warszawa;
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna;
 • Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna;
 • „TUZ” Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych;
 • INSURANCE COMPANY „EUROINS” AD
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU)
 • BALCIA INSURANCE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
 • Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna lnsurance Group
 • Wefox Insurance AG spółka akcyjna oddział w Polsce
 • Squarelife Insurance AG
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • LMG Forsakrings AB O/w Polsce
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter-Życie Polska Spółka Akcyjna
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Spółka Akcyjna
 • Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

Wpis do rejestru agentów oraz pracowników agenta może być sprawdzony w rejestrze na stronie internetowej https://rpu.knf.gov.pl/

Ponadto: – w zakresie danych historycznych – wniosek o udzielenie informacji z rejestru agentów może zostać złożony przez agenta ubezpieczeniowego, a także inną osobę prawną lub osobę fizyczną, których informacje dotyczą; – w zakresie informacji czy z przedsiębiorcą rozwiązano umowę agencyjną z powodu wykonywania działalności z naruszeniem przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, oraz informacje, o których mowa w art. 57 ust. 4 i 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – wniosek może złożyć zakład ubezpieczeń lub przedsiębiorca, którego informacja dotyczy, do Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Eagentsklep nie posiada akcji albo udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniające co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, ani też żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji / udziałów eagentsklep uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia eagentsklep otrzymuje następujące wynagrodzenie:

– prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej

Klient ma prawo złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sposób określony właściwymi przepisami prawa lub w sposób wskazany przez towarzystwo w umowie ubezpieczenia zawieranej z klientem.

Pełnomocnictwa: https://unilink.pl/pelnomocnictwa